Varga−Neményi ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Varga-Neményi ry, Espoo

 

Tarkoitus, tavoitteet ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten matematiikan oppimista ja opettamista Varga-Neményi-opetusmenetelmän avulla. Yhdistys edistää menetelmän käyttöä Suomessa sekä pyrkii tekemään sitä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia jäsenten kesken, kokoaa verkoston asiasta kiinnostuneista, jakaa kokemuksia, julkaisee alaan liittyvää kirjallisuutta, ylläpitää maksutonta internet-sivustoa, tukee tutkimustoimintaa ja järjestää koulutusta, seminaareja ja opintokäyntejä. Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistyksellä on mahdollisuus myöntää stipendejä ja toiminta-avustuksia. Yhdistys tekee kansallista ja kansainvälistä yhteis- ja kehittämistyötä muiden asiantuntijaryhmien kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, hakee rahoitusta, vastaanottaa lahjoituksia, järjestää rahan keräyksiä ja hankkii varoja yhdistyksen nimellä varustetuilla tuotteilla.

 

Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa säännöllisesti jäsenmaksua. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenet kutsuu hallitus. 

 

Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Sen suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu määritellään vuosikokouksessa seuraavalle kalenterivuodelle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

 

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Uuden hallituksen toimikausi alkaa aina seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ainoastaan reaaliaikaisesti. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kumpikin yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen jäsen kaksi yhdessä. 

 

Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi tarvittaessa tehdä varauksia toimintansa toteuttamiseen yli kalenterivuosien. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai postitetulla kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

 

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sivustollamme käytetään evästeitä