Todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen

Varga-Neményi -menetelmän mukainen opetus luottaa siihen, että oppijan omat kokemukset, joita työstetään yhdessä, tuottavat ymmärtävää osaamista. Osaaminen on kokemusten tuottamaa tietoa ja taitoa, joka lopputulosten ennustamisen, yhteyksien näkemisen, harjoittelun ja toistojenkin kautta tallentuu pitkäaikaiseen muistiin ja josta sen voi palauttaa mieleen. 

Välitön kokemus - välillinen kokemus 

Oppilas saa välittömän kokemuksen, kun hän itse toimii. Tiedon hankinta on induktiivista, yksittäisiin esimerkkeihin perustuvaa tekemistä. Toiminnassa voi olla mukana koko keho, jolloin hän askeltaa, hyppii, kääntyy, kyykistyy, tömistää ja tekee vaikka kuperkeikkoja. Taktiilisia kokemuksia oppilas saa työskennellessään toimintamateriaaleilla. Silloin hän leikkaa, repii, tunnustelee, peittää, taittelee, rakentaa, järjestää, mittaa tai vaikka piirtää. Useimmille meistä visuaalinen aisti on vahvin. Auditiivisia, kuuloon perustuvia kokemuksia tuottaessaan opettaja pyytää usein, että oppilas sulkee silmänsä. Näön syrjäyttäminen vahvistaa usein keskittymistä ja liittää matematiikan käsitteet ympärillämme olevaan ääniympäristöön. Visuaalisia kokemuksia oppilas saa, kun hän katsoo ja katselee ympärillään olevia ihmisiä, ympäristöä, tilaa, esineitä ja kuvia. Vuorovaikutteinen puhe kuuluu kaikkiin edellä mainittuihin tekemisiin, ellei sitä tarkoituksellisesti suljeta pois leikin säännöissä. Monessa tilanteessa eri aistikanavien tuottamat välittömät kokemukset päällekkäistyvät. 

Välillisiä kokemuksia oppilas saa, kun hän katselee toisten toimintaa tai kuuntelee kerrontaa. 

Konkreettiset kokemukset 

Yksittäisen käsitteen ominaisuuksien ymmärtämiseksi järjestetyt kokemukset rakentavat oppilaan matemaattista ajattelua. Yhdessä nämä toiminnot ovat antaneet Matemaattis-loogisia kokemuksia  

Nämä kokemukset auttavat oppilasta käsitteen yleistämisessä, jota tarvitaan mm. sanallisten tehtävien ratkaisemisessa. 

Oppilaan kokemuksista  matemaattista ajattelua kehittäviä loogis-matemaattisia kokemuksia, kun toiminnallisten välineiden käytön keskiössä oleva matemaattinen käsite alkaa hahmottua. Väline menettää merkitystään ja abstrakti käsite "kuoriutuu" näkyviin. Yleistäminen onnistuu ja oppilas on valmis luopumaan välineen käytöstä, kun käsite on  

Opettaja järjestää oppilaille todellisuuteen perustuvat kokemukset liittyvät opetettavana olevaan käsitteeseen ja niistä muodostuu loogis-matemaattisia kokemuksia, jotka  

Matematiikan käsitteiden luonteeseen kuuluu, että ne ovat yhteydessä toisiinsa ja ne päällekkäistyvät. Opetuksessa huomio kiinnitetään yleensä yhteen asiaan kerrallaan. Käsitteiden välisiä yhteyksiä rakennetaan toisaalta siten, että sama harjoite 

Opettaja suunnittelee käsiteltävänä olevan matemaattisen käsitteeseen liittyviä tilanteita, joissa oppilaalla on mahdollisuus kokea käsiteltävänä oleva matemaattinen käsite. 

Opetus lähtee liikkeelle yhteisestä opettajan ohjaamasta pedagosisesta leikistä, jossa oppilas on itse tekijänä ja tekemisen kohteena. Joskus kaikki oppilaat leikkivät yhtä aikaa, joskus leikissä on vain muutama oppilas, joiden toimintaa muut seuraavat. Leikki voi olla esimerkiksi pieni näytelmä. 

Käsitteen oppiminen

Opiskelun kohteena olevaa käsitettä on usein pohjustettu aikaisemmalla toiminnalla, joskus jo hyvinkin kauan. Tällöin matemaattinen käsite on ollut läsnä toiminnoissa, mutta siihen ei ole kiinnitetty erityistä huomioita. 

Opimmisen kohteena olevan käsitteen aktiivinen työstäminen aloitetaan sillä, että opettaja rakentaa oppilaiden elämään läheisesti liittyvä tapahtuma, joka herättää positiivisia tunnereaktioita.

Opettaja joutuu usein näkemään tavallista enemmän vaivaa rakentaessaan tätä merkittävää, koko ryhmän yhteisellä tunnilla tapahtuvaa aloituskokemusta. 

Tähän merkittävään koko ryhmän yhteisellä tunnilla tapahtuvaan aloitukseen opettaja joutuu usein näkemään vaivaa ja tekemään tavallista enemmän erilaisia järjestelyjä.

Tässä oppimistilanteessa oppilaat leikkivät yhteistä ohjattua pedagogista leikkiä tai seuraavat opettajan ohjaamaa näytelmää, jossa opittavana oleva käsite on selkeästi havaittavissa. Tavoitteena on, että juuri tästä tapahtumasta jää vahvoja mielikuvia ja että siihen voi opetuksessa myöhemmin palata uudelleen ja uudelleen. 

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus