Matemaattinen ajattelu esiopetuksessa ja alakoulussa

Sippala Vivi 2014, Matemaattinen ajattelu esiopetuksessa ja alakoulussa. Varga-Neményi –menetelmän opetuskokeilujen tarkastelua. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 62 sivua.

TIIVISTELMÄ

Unkarista lähtöisin oleva Varga-Neményi -matematiikanopetusmenetelmä on konstruktivistinen ja oppilaslähtöinen tapa opettaa matematiikkaa. Menetelmässä on seitsemän pedagogista perusperiaatetta: 1) todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen, 2) abstraktion tie, 3) oppilaan kehityksen ja ominaispiirteiden huomioon ottaminen, 4) toimintavälineiden runsas käyttö, 5) laaja ja yhtenäinen käsitteiden pohjustus, 6) opettaja ja matematiikan opetus ja 7) lupa erehtyä, väitellä ja iloita.

Varga-Neményi -kursseja järjestetään opettajille eri puolella Suomea. Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu täydennyskoulutuskursseilta kerätyistä kirjoitelmista, joita arvioin laadullisesti sisällönanalyysin avulla. Empiirisen tutkimuksen teoreettisena taustana esittelen Varga-Neményi –opetusmenetelmän perusperiaatteet sekä joitakin matemaattisen ajattelun malleja. Tutkimuksen empiirisessä osassa keskityn analysoimaan matemaattisen ajattelun prosessin vaiheiden toteutumista Dienesin teorian pohjalta. Tarkastelen lisäksi abstraktion tie –perusperiaatteen näyttäytymistä kirjoitelmissa.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että matemaattisen ajattelun prosessissa erityisesti matemaattisten säännönmukaisuuksien havaitsemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Käytännön toteutuksessa puutteita ilmeni myös opetettavan aiheen mallintamisessa ja niihin liittyvässä keskustelussa. Abstraktion tie –perusperiaate toteutui alle kolmasosassa kirjoitelmista, mikä viittaisi siihen, että täydennyskurssit auttavat alkuun menetelmän käytössä, mutta menetelmän sisäistäminen ja matemaattisen ajattelun tukeminen vaatii opettajalta jatkuvaa työssä kehittymistä.

Asiasanat: matematiikka, opetus, lapsilähtöisyys, toiminnallisuus, Varga-Neményi – opetusmenetelmä, matemaattinen ajattelu, opettajan 

Matemaattinen ajattelu esiopetuksessa ja alakoulussa.pdf

Kirjaudu jäsensivuille

Elli

Varga-Neményi -menetelmän mukaisien oppimateriaalien ja toimintamateriaalien hankintapaikka on ELLI Early Learning Oy.  

Näiden lisäksi opetuksessa käytetään monia pelejä ja materiaaleja, joita voi hankkia oppimisen monipuolistamiseksi ja tueksi.

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus