Tutkimukset

VARGA-NEMÉNYI -OPETUSMENETELMÄÄN LIITTYVIÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koonnut Pirjo Tikkanen ja Anni Lampinen 

Anttila, R., & Eskelinen, J. (2010). Toiminnallista geometriaa: opetuskokeilu 6-luokkalaisille. Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Eilola, J. & Hosio, K. (2018). Alakoulun opettajien käsityksiä toiminnallisesta opetuksesta, toiminnalliseen opetukseen soveltuvista työtavoista ja niiden käytöstä matematiikassa. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Haapala, M. (2017). Matematiikan oppiminen ja motivaatio alkuopetuksessa. Monilukutaitoa vahvistava interventiotutkimus. Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos. Matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma. Matematiikan aineenopettajakoulutus. Pro gradu -tutkielma.

Hakala, J. & Salminen, V. (2021). Kymmenjärjestelmä alakoulun matematiikan opetusmateriaaleissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Harja, A. (2015). Toiminnallisen matematiikan mahdollisuuksia etsimässä: ”Sen kautta voijaan luoda niin paljon iloa ja yhteistyötä ja semmosta syvällisempää ymmärtämistä”. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen pro gradu-tutkielma.

Herold, Z. (2002). Matematiikkaa unkarilaisittain -projekti. Taustat ja toiminta Suomessa. Szeged - Helsinki. Szegedi Tudományegetem. Bölcsészetteudományi Kar. Finnugor Tanszék.

Hälvä, R. (2018). Toimintamateriaali murtolukujen opetuksessa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteiden pro gradu-tutkielma.

Immonen, J. (2014). Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukainen opettajan opas opettajan näkökulmasta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Inkinen, V. (2004). Luokanopettajien ja luokanopettajiksi opiskelevien kokemuksia ja ajatuksia Vargan metodin käytöstä matematiikan opettamisessa. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Juola, E. (2012). Palikkamatematiikkaa. Toiminnallinen oppiminen matematiikan oppimisvaikeuksien näkökulmasta. Lapin yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kauppila, T., & Tenkanen, S. (2008). Matematiikka kuuluu kaikille – Varga-Neményi–opetusmenetelmän mukaisen ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaalin analyysia. Tampereen yliopisto. Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Koiranen, M. (2014). Matikkaviskarit - toiminnallista matematiikkaa 5-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille. Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajanvirkakelpoisuus. Opinnäytetyö.

Koiranen, T. (2009). Kultainen kuutio - avain kehittymiseen. Monitapaustutkimus matematiikan esiopettajuuden kehittymisestä. Tutkiva opettaja 2. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kujansuu, T. (2003). Unkarilaista matematiikkaa: Vargan ja Hajdun menetelmät. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Matematiikan pro gradu -tutkielma.

Kuokkanen, P. (2016). Lukukäsitteen opettaminen 1. luokan opettajan oppaissa. Kolmen oppikirjasarjan vertailua. Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kurvinen, K. (2017). Luokanopettajien käsityksiä ajattelun taidoista ja oppilaiden ajattelun taitojen kehittämisestä. Esimerkkejä alkuopetuksen matematiikan oppitunneilta. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kähkönen, M. (2014). Unkarilaisia matematiikkakilpailun tehtäviä ja niiden soveltuminen suomalaisille oppilaille. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Lavikainen, J. (2017). Konkretia ja toiminnallisuus alkuopetuksen matematiikassa. Etnografinen tutkimus 1. luokkien matematiikan oppitunneilta. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu. Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus. Pro gradu -tutkielma. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170342/urn_nbn_fi_uef-20170342.pdf

Lavikonmäki, T. (2006). Tapaustutkimus perusopetuksen neljännen luokan oppilaiden matemaattisesta ajattelusta. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Leppänen, P. (2004). Varga-Neményi-Oravecz -matematiikan opetusmenetelmä ja ensiluokkaisen lapsen geometrinen ajattelu. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Marttinen, R. (2018). Toimintavälineiden yhteys matematiikan motivaatioon. Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuslaitoksen osasto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Mourujärvi, K. (2018). Matematiikan moninaiset opetusmenetelmät 3.-6. luokilla opetusharjoittelussa. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Pro gradu-tutkielma.

Muurinen-Rehn, P-S. (2004). Matematiikkaa kahdella mausteella: Lukukäsite-, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku montessorimatematiikassa ja unkarilaisessa matematiikassa sekä oppilaiden, opettajan ja materiaalin rooli oppimisessa. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Mäki, N. & Vihelä, E. (2019). "Kumpi on suurempi, puolet kolmasosasta vai kolmasosan puolikas?" Murtolukukäsitteen opettaminen kolmessa kolmannen luokan oppikirjassa. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Nevala, E. (2015). Toiminnallisuutta peruskoulun matematiikkaan Bagdad-näyttelystä. Tampereen teknillisen yliopiston Teknis-luonnontieteellisen korkeakouluohjelman diplomityö.

Paananen, J., & Rajamäki, K. (2012). Matematiikan kiinnostavuuden ja ymmärryksen lisääminen toiminnallisuudella. Tampereen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ammatillisen opettajakoulutuksen kehittämishanke.

Pylväläinen, J. (2017). Friitalan koulun aistiystävällinen ja toiminnallinen oppimisympäristö: toteutus ja käyttäjäkokemukset. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

Qvick, H. (2013). Matematiikkaa liikunnallisesti – Opas 1. - 2. -luokkien matematiikan sisältöjen opettamiseen liikunnan avulla. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnäytetyö.

Ryöti, S. (2010). Toiminnallisuutta matematiikan opetukseen - Montessorista Matikkamaahan. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Saha, M. (2018). Matematiikkaa aistien avulla, opetuksen työkalupakki esi- ja alkuopetukseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma. Erityiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto. 

Samppala, E., & Ala-Hakkola, A. (2014). Varhaiskasvatuksen resurssierityisopettaja päiväkodin arjessa Seinäjoella. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala.

Sippala, V. (2014). Matemaattinen ajattelu esiopetuksessa ja alakoulussa: Varga-Neményi -menetelmän opetuskokeilujen tarkastelua. Jyväskylän yliopiston  opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Suomela, E. (2018). Perusteita toiminnallisille työtavoille matematiikan opetuksessa. Tutkimusartikkeleihin pohjautuva kirjallisuuskatsaus käsitteenmuodostusvälineiden käytöstä alakoulun matematiikan opetuksessa. Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Suominen, M. & Törmänen, N. (2018). Toiminnallisuus ensimmäisen vuosiluokan matematiikan opettajan oppaissa. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen pro gradu -tutkielma.

Tikkanen, P. (2008). " Helpompaa ja hauskempaa kuin luulin": matematiikka suomalaisten ja unkarilaisten perusopetuksen neljäsluokkalaisten kokemana. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, (337).

Tornberg, A. (2018). Varga-Neményi -opetusmenetelmä suomalaisessa koulukontekstissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Venho, H. (2018). Murtolukujen muuttaminen desimaaliluvuiksi toiminnallista matematiikkaa hyödyntämällä. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu-tutkielma. Matematiikan aineenopettajan opinnot.

Vesanen, J. (2003). Toimintamateriaali käsitteen muodostuksen tukena unkarilaisen Vargan matematiikan alkuopetuksen menetelmässä. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan laitos. Matematiikan opettajan suuntautumisvaihtoehto. Pro gradu -tutkielma.

Vierikko, A. (2015). Matematiikkaa Varga Neményi–opetusmenetelmällä integroidussa esiopetusryhmässä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Huom! Jos tiedät jonkin muunkin menetelmään liittyvän tutkimuksen, otatko ystävällisesti yhteyttä anniheinilampinen (at) icloud.com. 

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus