Tutkimukset

VARGA-NEMÉNYI -OPETUSMENETELMÄÄN LIITTYVIÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koonnut Pirjo Tikkanen ja Anni Lampinen 

Anttila, R., & Eskelinen, J. (2010). Toiminnallista geometriaa: opetuskokeilu 6-luokkalaisille. Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Eilola, J. & Hosio, K. (2018). Alakoulun opettajien käsityksiä toiminnallisesta opetuksesta, toiminnalliseen opetukseen soveltuvista työtavoista ja niiden käytöstä matematiikassa. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Haapala, M. (2017). Matematiikan oppiminen ja motivaatio alkuopetuksessa. Monilukutaitoa vahvistava interventiotutkimus. Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos. Matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma. Matematiikan aineenopettajakoulutus. Pro gradu -tutkielma.

Hakala, J. & Salminen, V. (2021). Kymmenjärjestelmä alakoulun matematiikan opetusmateriaaleissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Harja, A. (2015). Toiminnallisen matematiikan mahdollisuuksia etsimässä: ”Sen kautta voijaan luoda niin paljon iloa ja yhteistyötä ja semmosta syvällisempää ymmärtämistä”. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen pro gradu-tutkielma.

Herold, Z. (2002). Matematiikkaa unkarilaisittain -projekti. Taustat ja toiminta Suomessa. Szeged - Helsinki. Szegedi Tudományegetem. Bölcsészetteudományi Kar. Finnugor Tanszék.

Hälvä, R. (2018). Toimintamateriaali murtolukujen opetuksessa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteiden pro gradu-tutkielma.

Immonen, J. (2014). Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukainen opettajan opas opettajan näkökulmasta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Inkinen, V. (2004). Luokanopettajien ja luokanopettajiksi opiskelevien kokemuksia ja ajatuksia Vargan metodin käytöstä matematiikan opettamisessa. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Juola, E. (2012). Palikkamatematiikkaa. Toiminnallinen oppiminen matematiikan oppimisvaikeuksien näkökulmasta. Lapin yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kauppila, T., & Tenkanen, S. (2008). Matematiikka kuuluu kaikille – Varga-Neményi–opetusmenetelmän mukaisen ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaalin analyysia. Tampereen yliopisto. Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Koiranen, M. (2014). Matikkaviskarit - toiminnallista matematiikkaa 5-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille. Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajanvirkakelpoisuus. Opinnäytetyö.

Koiranen, T. (2009). Kultainen kuutio - avain kehittymiseen. Monitapaustutkimus matematiikan esiopettajuuden kehittymisestä. Tutkiva opettaja 2. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kujansuu, T. (2003). Unkarilaista matematiikkaa: Vargan ja Hajdun menetelmät. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Matematiikan pro gradu -tutkielma.

Kuokkanen, P. (2016). Lukukäsitteen opettaminen 1. luokan opettajan oppaissa. Kolmen oppikirjasarjan vertailua. Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kurvinen, K. (2017). Luokanopettajien käsityksiä ajattelun taidoista ja oppilaiden ajattelun taitojen kehittämisestä. Esimerkkejä alkuopetuksen matematiikan oppitunneilta. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kähkönen, M. (2014). Unkarilaisia matematiikkakilpailun tehtäviä ja niiden soveltuminen suomalaisille oppilaille. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Lavikainen, J. (2017). Konkretia ja toiminnallisuus alkuopetuksen matematiikassa. Etnografinen tutkimus 1. luokkien matematiikan oppitunneilta. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu. Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus. Pro gradu -tutkielma. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170342/urn_nbn_fi_uef-20170342.pdf

Lavikonmäki, T. (2006). Tapaustutkimus perusopetuksen neljännen luokan oppilaiden matemaattisesta ajattelusta. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Leppänen, P. (2004). Varga-Neményi-Oravecz -matematiikan opetusmenetelmä ja ensiluokkaisen lapsen geometrinen ajattelu. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Marttinen, R. (2018). Toimintavälineiden yhteys matematiikan motivaatioon. Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuslaitoksen osasto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Mourujärvi, K. (2018). Matematiikan moninaiset opetusmenetelmät 3.-6. luokilla opetusharjoittelussa. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Pro gradu-tutkielma.

Muurinen-Rehn, P-S. (2004). Matematiikkaa kahdella mausteella: Lukukäsite-, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku montessorimatematiikassa ja unkarilaisessa matematiikassa sekä oppilaiden, opettajan ja materiaalin rooli oppimisessa. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Mäki, N. & Vihelä, E. (2019). "Kumpi on suurempi, puolet kolmasosasta vai kolmasosan puolikas?" Murtolukukäsitteen opettaminen kolmessa kolmannen luokan oppikirjassa. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Nevala, E. (2015). Toiminnallisuutta peruskoulun matematiikkaan Bagdad-näyttelystä. Tampereen teknillisen yliopiston Teknis-luonnontieteellisen korkeakouluohjelman diplomityö.

Paananen, J., & Rajamäki, K. (2012). Matematiikan kiinnostavuuden ja ymmärryksen lisääminen toiminnallisuudella. Tampereen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ammatillisen opettajakoulutuksen kehittämishanke.

Pylväläinen, J. (2017). Friitalan koulun aistiystävällinen ja toiminnallinen oppimisympäristö: toteutus ja käyttäjäkokemukset. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

Qvick, H. (2013). Matematiikkaa liikunnallisesti – Opas 1. - 2. -luokkien matematiikan sisältöjen opettamiseen liikunnan avulla. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnäytetyö.

Ryöti, S. (2010). Toiminnallisuutta matematiikan opetukseen - Montessorista Matikkamaahan. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Saha, M. (2018). Matematiikkaa aistien avulla, opetuksen työkalupakki esi- ja alkuopetukseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma. Erityiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto. 

Samppala, E., & Ala-Hakkola, A. (2014). Varhaiskasvatuksen resurssierityisopettaja päiväkodin arjessa Seinäjoella. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala.

Sippala, V. (2014). Matemaattinen ajattelu esiopetuksessa ja alakoulussa: Varga-Neményi -menetelmän opetuskokeilujen tarkastelua. Jyväskylän yliopiston  opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Suomela, E. (2018). Perusteita toiminnallisille työtavoille matematiikan opetuksessa. Tutkimusartikkeleihin pohjautuva kirjallisuuskatsaus käsitteenmuodostusvälineiden käytöstä alakoulun matematiikan opetuksessa. Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Suominen, M. & Törmänen, N. (2018). Toiminnallisuus ensimmäisen vuosiluokan matematiikan opettajan oppaissa. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen pro gradu -tutkielma.

Tikkanen, P. (2008). " Helpompaa ja hauskempaa kuin luulin": matematiikka suomalaisten ja unkarilaisten perusopetuksen neljäsluokkalaisten kokemana. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, (337).

Tornberg, A. (2018). Varga-Neményi -opetusmenetelmä suomalaisessa koulukontekstissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Venho, H. (2018). Murtolukujen muuttaminen desimaaliluvuiksi toiminnallista matematiikkaa hyödyntämällä. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu-tutkielma. Matematiikan aineenopettajan opinnot.

Vesanen, J. (2003). Toimintamateriaali käsitteen muodostuksen tukena unkarilaisen Vargan matematiikan alkuopetuksen menetelmässä. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan laitos. Matematiikan opettajan suuntautumisvaihtoehto. Pro gradu -tutkielma.

Vierikko, A. (2015). Matematiikkaa Varga Neményi–opetusmenetelmällä integroidussa esiopetusryhmässä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Huom! Jos tiedät jonkin muunkin menetelmään liittyvän tutkimuksen, otatko ystävällisesti yhteyttä anniheinilampinen (at) icloud.com. 

Sivustollamme käytetään evästeitä