Miksi kannattaa osallistua Varga–Neményi -koulutukseen

VargaNeményi -koulutuksen tavoite

Koulutusten tavoittenna on antaa opettajalle valmiuksia opettaa matematiikkaa unkarilaisen Varga-Neményi -menetelmän mukaisesti. Kurssilla perehdytään menetelmän periaatteisiin sekä teoreettisesti että käytännön näkökulmasta.

Kohderyhmä

VargaNeményi -koulutukset on tarkoitettu luokanopettajille, erityisopettajille, luokanopettaja-avustajapareille ja esiopettajille.

Esiopettajat hyötyvät alkuopetuksen VargaNeményi -koulutuksista, sillä alkuopetuksen sisältöjen näkeminen avaa esimatemaattisten taitojen merkityksen.  

Koulupsykologit, jotka työskentelevät matematiikan oppimisvaikeuksia omaavien lasten parissa, hyötyvät koulutuksesta. 

Parasta hyöty koulun tasolla saadaan, kun koulutukseen osallistuu useita saman koulun opettajia. 

VargaNeményi -menetelmä 

Menetelmä perustuu lapsen omakohtaisiin matematiikkakokemuksiin. Menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti matemaattista ajattelua.

VargaNeményi -menetelmän opetus rakennetaan seitsemän perusperiaatteen varaan. Periaatteet ovat samat kaiken ikäisille oppijoille aina varhaiskasvatuksesta aikuisopiskeluun. Periaatteet ja menetelmän tausta käydään läpi kaikilla kursseilla jossain muodossa.

Kursseilla harjoitellaan periaatteiden mukaisia, matematiikan opettamiseen sopivia työtapoja ja toimintamalleja.

Opetan luokkaa, jossa on paljon erilaisia oppijoita. Onko menetelmästä hyötyä minulle? 

VargaNeményi -menetelmän lähtökohtana on oppilaiden erilaisuus ja ryhmämuotoinen opettaminen.

Tällä hetkellä VargaNeményi -menetelmää käyttävällä opettajan ryhmä lienee tavallisimmin luokka, jonka oppilaat noudattavat yleisopetuksen opetussuunnitelmaa ja osalla heistä on eriasteisia oppimisen tuen muotoja. Luokka voi olla myös integraatio- tai inkluusioluokka, samoin kuin pienryhmä omine erityistarpeineen. Ryhmässä oppilaiden tarpeet ovat aina erilaisia: toinen tarvitsee kertausta perusasioissa, kun toinen jo harjoittelee ja vahvistaa osaamistaan ja kolmannen huomaat tarvitsevan älyllistä haastetta kiinnostuksen säilyttämiseksi oppimista ja oppiainetta kohtaan. 

Menetelmäkoulutuksessa edetään matematiikan hierarkista ja monimuotoista rakennetta kunnioittaen. Tämä tarjoaa opettajalle käytännöllisen tavan huomata oppilaiden erilaisuus.  ja keinoja miten tarpeisiin voi vastata oppilasta kunnioittaen, menetelmän mukaisia periaatteita noudattaen. Opettaja saa koulutuksesta malleja työtavoista, jotka hän voi muokata toteutettavaksi niillä välineillä, joita hänellä on käytössään. Lisäksi koulutus tarjoaa mm. välineiden hallintaan liittyviä käytännön ratkaisuja. Parhaassa tapauksessa pitkään yhdessä toimiva ryhmä vahvistaa jokaisen oppilaan henkilökohtaista kehitystä. 

Myös yksittäistä oppilasta voi tukea menetelmän mukaisin keinoin. Tällöin oppilaan ja opettajan välinen dialogi korvaa ryhmän mukanaan tuoman tuen.

Ajattelutaitojen kehittämänen

Ajattelutaitojen harjoittelu on VargaNeményi -menetelmän keskiössä. Työskentely rakentuu usein metodileikkien ympärille. Metodileikit ovat harjoitteita, jotka toistuvat luokka-asteelta toiselle ja myös matematiikan sisältöalueelta toiselle. Niitä voi soveltaa monin eri tavoin, monilla eri toimintamateriaaleilla. Kun leikkiin kuuluva ulkoinen muoto on oppilaalle tuttu, voi hän kiinnittää huomionsa kulloinkin käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Ajattelu tulee näkyväksi oppilaan toimintana. Sanat ja abstraktit käsitteet kehittyvät toiminnan myötä. Käsitteet tarkentuvat vastaamaan sitä sisältöä, mitä niillä tarkoitetaan matemaattisissa yhteyksissä, mitä puhekielessä. Ja onko siinä eroa. 

Loogis-matemaattinen kokemus

Matemattinen sisältö rakennetaan  VargaNeményi -menetelmässä matemaattis-loogisten kokemusten avulla spiraaliperiaatetta noudattaen. Käsitteitä pohjustetaan jo kauan ennen kuin oppilailta odotetaan niiden hallintaa automaatiotasolla. Keskeiset käsitteet esitellään toiminnallisesti ja monipuolisesti heti alusta alkaen unohtamatta oppilaan omaa puhetta ja yleistä kielellistä kehittämistä. Matemaattisten käsitteiden väliset yhteydet ovat usein havaittavissa jo ensimmäisissä, tutustumisvaiheen harjoitteissa. Opettaja kuitenkin valitsee, mihin hän pyrkii suuntaamaan oppilaiden pääasiallisen huomion kullakin tunnilla. Matematiikan eri osa-alueet ovat mukana alusta alkaen. Mm. aritmetiikka, algebra, geometria, logiikka, tilastot, kombinatoriikka ja joukkojen ominaisuudet kietotuvat toistensa kanssa niin yksittäisillä tunneilla kuin kokonaisuuksissakin. 

Toimintavälineet 

VargaNeményi -menetelmän toteuttamiseksi luokassa tulee olla toimintavälineitä. Välineitä tarvitaan mm. yhteiseen demonstraatio-malliseen työskentelyyn. Tätäkin tärkeämpää on, että jokaisella oppilaalla on omat toimintavälineet, joita hän voi manipuloida saamiensa ohjeiden mukaan.  Osan tarvittavista välineistä, mm. värisauvat, loogiset palat, geolaudat, voi ostaa.  Jotkut välineistä opettaja voi halutessaan valmistaa itse. Tällaisia välineitä ovat mm. lukusuorat, taulukuvat ja hajotuskoneet. Myös luonnosta löytyy käyttökelpoista materiaalia, samoin kuin vaikka kodin keittiöstä. Joitakin asioita voi pyytää myös oppilailta. Näitä saattaisivat olla vaikka napit  tai lelupäivän aarteet. Oppikirjan liitteenä tulevat materiaalit on tarkoitettu monivuotiseen käyttöön. Tämän vuoksi oppilaan henkilökohtainen toimintavälinelaatikko on monen menetelmää toteuttavan opettajan käyttämä ratkaisu. Toisaalta opettajan omat, jouhevasti toimivat säilytysratkaisut voivat toimia aivan yhtä hyvin. 

Koulutukset ja kertauspäivät luokka-asteittain

Matematiikan käsitteet ja sisältöalueet rakentuvat toinen toistensa päälle ja rinnalle. VargaNeményi -koulutuksissa keskitytään kunkin luokka-asteen keskeisiin oppisisältöihin ja ne yhdistetään tulevien vuosien teemoihin, jolloin niiden merkitys osana kokonaisuutta avautuu opettajalle entistäkin paremmin. Sisällöt päällekkäistyvät osittain, koska kyseessä on menetelmä, johon periaatteet ja metodileikit kuluvat keskeisesti. VargaNeményi -menetelmän mukainen opetus on opetussuunnitelman mukaista. Alkuopetuksen kurssit muodostavat kokonaisuuden. Kurssit käydään järjestyksessä. Kolmannan luokan koulutus ei edellytä alkuopetuskurssien käymistä. Kertauspäivien tarkoituksena on nostaa esille alkavan vuoden keskeiset teema ja toiminnot.  

Koulutuskäytännöistä  

VargaNeményi -koulutuksissa VargaNeményi -koulutuksissa puhutaan, kuunnellaan ja keskustellaan  harjoitellaan niitä taitoja, joita tulee vahvistaa 2016 opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa. Luentomaiset osuudet rytmittyvät yhdessä ja yksin tehtävien kehollisten, välineellisten ja kuvallisten harjoitteiden kanssa. Opettaja saa omiin kokemuksiin perustuvaa tietoa ja taitoa, jonka perusteella omalle opetusryhmälle valittavien leikkien ja toimintojen valitseminen on helpompaa. Sosiokonstruktivistinen ajattelu toteutuu siis myös käytännössä. Varga—Neményi -koulutuksen jälkeen opettajalla on perusvalmiudet matematiikan opettamiseen VargaNeményi -menetelmää käyttäen ko. luokka-asteella. 

Koulutusmateriaalina käytetään Opettajan tienviitta -opettajan oppaita. Oppaita voi tilata ELLI:stä.

Verkostoituminen

Koulutuksissa syntyneiden yhteyksien ylläpitoa voi jatkaa mm. seuraamalla VargaNeményi ry:n toimintaa ja liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Kaikille avoin Varga-Nemenyi fb -ryhmä toimii ajassa ja aktiivisesti. Ryhmän kautta tieto päivittyy nopeimmin. Tervetuloa lukemaan ja jakamaan!

Tulossa 

Tulossa olevista koulutuksista ja muista tapahtumista löydät tietoa VargaNeményi -koulutus- ja tapahtumakalenterista.

VargaNeményi -menetelmästä sanotaan, että se on opettajalle runsaan työn ja ilon lähde. 

Sanotaan myös, että yhdessä tehden työ puolittuu ja ilo kaksinkertaistuu.

Että sellaista matematiikkaa! 

Tervetuloa puolittamaan ja kaksinkertaistamaan VargaNeményi -koulutukseen!

Sivustollamme käytetään evästeitä